Годишен извештај на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2009 година

Скопје, 25 мај 2010

Собранитето на Република Македонија на 101-та седница одржана на 20 мај 2010 година
го разгледа и усвои

 

Годишниот извештај на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2009 година