Контакт

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ
 
Бул.„Илинден“63а
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02 3251 251
Факс: 02 3251 250

e-mail: dkzjn@gs.gov.mk

 

 
Одговорно лице за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер 

Сања Минкова Шетловска - Генерален секретар

Tелeфон. 02/3251-264
Факс: 02/3251-250
  
Овластено лице за постапување по претставки и предлози

Зоран Трајановски – Раководител на сектор за логистика, финансиски прашања, информатички системи и човечки ресурси

Телефон: 02/3251-267
Факс: 02/3251-250
 
 
Офицер за заштита на лични податоци 

Ирена Шумкоски - Советник за решавање по жалби за концесии и јавно приватно партнерство

Телефон: 02 3-251-259
Факс: 02/3251-250
 
 
Овластено лице за прием на пријави заради внатрешно пријавување согласно Закон за заштита на укажувачи

Зоран Трајановски – Раководител на сектор за логистика, финансиски прашања, информатички системи и човечки ресурси

Телефон: 02/3251-267
Поштенска адреса: Бул. Илинден бр. 63 а
Електронска поста за прием на пријави : prijavidkzjn@gs.gov.mk