С О О П Ш Т Е Н И Е

Државната комисија за жалби по јавни набавки ги известува сите економски оператори, договорни органи и останати заинтересирани странки дека прием на писмена во архивата, започнувајќи од 01.09.2017 година ќе се врши секој работен ден од 08:30 часот до 15:00 часот.