СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

 

Државната комисија за жалби по јавни набавки информира дека во согласност со Програмата за работа, на ден 2 декември реализира обука и панел дискусија наменета за договорните органи, на којашто се даде осврт на најчестите повреди што се прават од страна на договорните органи при спроведување на јавните набавки, концесии и јавно приватно партнерство. На истата учествуваа договорни органи од областа на здравството, образованието, енергетиката, единици на локалната самоуправа и др.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

       Државната комисија ја известува јавноста дека согласно член 170 став 5 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2019) во кој е определено дека „Одлуката на Управниот суд, Државната комисија ја објавува на својата веб страница без анонимизација“ ги објавува одлуките на Управниот суд и Вишиот управен суд на својата веб страница.

 

Со почит,

Објавените одлуки можете да ги најдете на следните линкови:

Државна комисија за жалби по јавни набавки

СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

Делегација на Државната комисија за жалби по јавни набавки, предводена од Претседателот на Комисијата учествуваше на состанокот на мрежата на телата за  решавање по жалби за јавни набавки во прв степен, во организација на СИГМА, ОЕЦД, Европска комисија-Генерален директорат за внатрешен пазар,индустрија,претприемништво и мали и средни бизниси (единствен пазар за јавната администрација) и Национална комисија за контрола на процедурите за јавни набавки кој се одржа на 1 и 2 октомври 2019 година во Блед, Република Словенија.

На состанокот се оствари дискусија по однос на праксата во постапувањето по жалбите за јавните набавки, основите за исклучување на економските оператори, презентација на националните системи за правна заштита, студии на случај од Европскиот суд за правдата и тековни случаи кои се однесуваат на јавните набавки и правната заштита и др.

С О О П Ш Т Е Н И Е

Државната комисија за жалби по јавни набавки на 27 -та Седница одржана на ден 23.05.2019 година, постапувајќи во согласност со член 132 став 7 од Законот за јавните набавки, како и во согласност со член 5 од Деловникот за начинот и работа и одлучување на Државната комисија за жалби по јавни набавки, одлучуваше за избор на заменик – претседател на Државната комисија.

Врз основа на наведеното, Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав Кирил Каранфилов – претседател, Билјана Иванов – член, Елита Шуки – член, Ирена Шумкоски – член и Томо Томовски – член, едногласно одлучи започнувајќи од 23.05.2019 година во следните шест месеци, функцијата заменик – претседател да ја извршува членот Елита Шуки.

Pages