С О О П Ш Т Е Н И Е

Државната комисија за жалби по јавни набавки на 28 -та Седница одржана на ден 13.06.2018 година, постапувајќи во согласност со член 202 став 6 од Законот за јавните набавки, како и во согласност со член 5 од Деловникот за начинот и работа и одлучување на Државната комисија за жалби по јавни набавки, одлучуваше за избор на заменик – претседател на Државната комисија.

Тркалезни маси

1.jpg

Членовите на Државната комисија за жалби по јавни набавки на 15ти декември и 19ти Декември 2017 година во Хотел „Сити Парк“ Скопје одржаа две тркалезни маси на тема: „Најчести повреди во постапките за доделување на договор за јавна набавка кои ги прават договорните органи од донесувањето на одлуката за јавна набавка до склучувањето на договорот“ и  „Повреди кои што ги прават економските оператори при учество во постапките за доделување на договори за јавни набавки (констатирани од страна на ДКЖЈН)“.

С О О П Ш Т Е Н И Е

Државната комисија за жалби по јавни набавки на 59-та Седница одржана на ден 20.12.2017 година, постапувајќи во согласност со член 202 став 6 од Законот за јавните набавки, како и во согласност со член 5 од Деловникот за начинот и работа и одлучување на Државната комисија за жалби по јавни набавки, одлучуваше за избор на заменик – прет

С О О П Ш Т Е Н И Е

Државната комисија за жалби по јавни набавки ги известува сите економски оператори, договорни органи и останати заинтересирани странки дека прием на писмена во архивата, започнувајќи од 01.09.2017 година ќе се врши секој работен ден од 08:30 часот до 15:00 часот.

Pages