Почитувани посетители, Добредојдовте на интернет страницата на Државната комисија за жалби по јавни набавки

Искрено се надеваме дека овде ќе ги пронајдете сите информации за спознавање на системот за правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки, концесии и јавно приватно партнерство во Република Северна Македонија.

Со цел да се хармонизира системот на јавните набавки во Република Северна Македонија со правниот систем на Европската Унија (acquis communautaire), а сето тоа во насока на приближување на Република Северна Македонија кон Евро – атланските интеграции, основана е Државната комисија за жалби по јавни набавки.

Државната комисија е самостоен државен орган со својство на правно лице кое работењето и одлучувањето ги има уредено со Деловник. Државната комисија е составена од претседател и четири членови - именувани од Собранието на Република Северна Македонија кои функцијата ја извршуваат професионално за период од пет години. Државната комисија има и стручна служба во која вработените имаат статус на административен државен службеник.

Мисија на Државната комисија е да обезбеди брза, oбјективна и ефикасна правна заштита во постапките за доделување договори за јавни набавки, концесии и јавно приватно партнерство. Правната заштита е достапна во сите фази на постапката, од објавата на огласот до доделувањето на договорот за јавна набавка.

Вашите коментари и предлози можeтe да ги праќате по е-пошта на адреса: dkzjn@gs.gov.mk

СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

 

Државната комисија за жалби по јавни набавки информира дека во согласност со Програмата за работа, на ден 2 декември реализира обука и панел дискусија наменета за договорните органи, на којашто се даде осврт на најчестите повреди што се прават од страна на договорните органи при спроведување на јавните набавки, концесии и јавно приватно партнерство. На истата учествуваа договорни органи од областа на здравството, образованието, енергетиката, единици на локалната самоуправа и др.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

       Државната комисија ја известува јавноста дека согласно член 170 став 5 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 24/2019) во кој е определено дека „Одлуката на Управниот суд, Државната комисија ја објавува на својата веб страница без анонимизација“ ги објавува одлуките на Управниот суд и Вишиот управен суд на својата веб страница.

 

Со почит,

Објавените одлуки можете да ги најдете на следните линкови:

Државна комисија за жалби по јавни набавки

СООПШТЕНИЕ

Почитувани,

Делегација на Државната комисија за жалби по јавни набавки, предводена од Претседателот на Комисијата учествуваше на состанокот на мрежата на телата за  решавање по жалби за јавни набавки во прв степен, во организација на СИГМА, ОЕЦД, Европска комисија-Генерален директорат за внатрешен пазар,индустрија,претприемништво и мали и средни бизниси (единствен пазар за јавната администрација) и Национална комисија за контрола на процедурите за јавни набавки кој се одржа на 1 и 2 октомври 2019 година во Блед, Република Словенија.

На состанокот се оствари дискусија по однос на праксата во постапувањето по жалбите за јавните набавки, основите за исклучување на економските оператори, презентација на националните системи за правна заштита, студии на случај од Европскиот суд за правдата и тековни случаи кои се однесуваат на јавните набавки и правната заштита и др.

Pages