Стандардни формулари

Стандарден формулар за ставање на печат со „клаузула за извршност“  
Стандарден формулар на барањето за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка  
Стандарден формулар за барање за продолжување на постапката  
Стандарден формулар за одговор на жалба  
Стандарден формулар на жалба  
Syndicate content