ПОДЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ  
ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТАПКАТА НА ОТВОРАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ЗАПИСНИК ЗА ОТВОРАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ  
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЈАВНИ НАБАВКИ  
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ ЗА ПРОЦЕНУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ  
Syndicate content