Настани

Тркалезна маса: „Најчести повреди во постапките за доделување на договор за јавна набавка кои ги прават договорните органи“  

Државната комисија за жалби по јавни набавки на 6ти декември, 2016 година во Хотел „Сити Парк“ Скопје одржа Тркалезна маса на тема: „Најчести повреди во постапките за доделување на договор за јавна набавка кои ги прават договорните органи“.

 

На обуката беа присутни педесет претставници на договорните органи, кои имаа можност преку презентацијата на Државната комисија да се едуцираат, да земат учество во активната дискусија и да разменат искуства при спроведувањето на постапките за доделување на договор за јавна набавка.

Практични работилници организирани од SIGMA  

СИГМА (Support for Improvement in Governance and Menagement, A joint initiative of the OECD and the European Union, principality financed be the EU) организираше две практични работилници за членовите и стручната служба на Државната комисија за жалби по јавни набавки, одржани на 29 и 30 ноември, 2016 година на тема: „Критериуми за доделување на договорот различни од најниската цена“ и на 15 и 16 декември, 2016 година на тема: „Понуди со невообичаено ниска цена и Интерес за добивање на договорите“ и двете одржани во Хотел „Александар Палас“, Скопје.

 

Округла маса за нерегуларностите во постапките за јавните набавки и заштитата на правата (7 и 8 Септември 2016 година, Белград)  

На 7 и 8 Септември 2016 година, претставници на Државната комисија за жалби по јавни набавки учествуваа на Округла маса за нерегуларностите во постапките за јавните набавки и заштитата на правата во оваа област и на Работилницата со претставници на здружението на професионалци во јавните набавки.

Регионална Конференција за телата за правна заштита на јавните набавки во земјите опфатени со процесот на проширување на ЕУ  

Државната комисија за жалби по јавни набавки во соработка со СИГМА (Support for Improvement in Governance and Menagement, A joint initiative of the OECD and the European Union, principality financed be the EU) на 9 и 10 Јуни 2016 година организираше дводневна Регионална конференција за телата за правна заштита н

Поддршка за зајакнување на капацитетите на ДКЖЈН  

Државната комисија за жалби по јавни набавки беше корисник на Проектот за Зајакнување на капацитетот на Државната комисија за жалби по јавни набавки од IPA 2008 Програмата и истиот започна со реализација на 21.06.2011 година. За да се исполнат целите и задачите од Проектот, беше именуван и експерт кој ќе ги реализира сите предвидени активности од конкретниот Проект во текот на 2011 година. Со Проектот за Зајакнување на капацитетот на Државната комисија за жалби по јавни набавки од IPA 2008 Програмата беа планирани и определени мерки за зајакнување на Државната комисија за жалби по јавни набавки. Низа на активности кои беа предвидени се реализираа во текот на 2011 година. Активностите не беа насочени само кон зајакнување на капацитетите на Државната комисија, туку и на зајакнување на самиот Систем за јавните набавки во нашата земја.

СТРУЧНА РАБОТИЛНИЦА  

ПРАВНА ЗАШТИТА ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

- перспективен развој -

 

Почитувани,

 

На 18 февруари, 2010 година во хотел „Александар Палас“ Скопје се одржа Стручна работилница организирана од страна на Државната комисија за жалби по јавни набавки во соработка со СИГМА – која претставува заедничка иницијатива на Европската Унија и ОЕЦД, главно финансирана од ЕУ.

Известување  

Скопје, 31 декември 2009

Почитувани,Ве известуваме дека од 01.01.2010 година, договорните органи се должни со одговорот на жалба да ја достават и оригиналната документација како и фотокопија од сите списи на предметот, заверени со нивен печат.

Техничка помош за зајакнување на капацитетите на Државната комисија за жалби по јавни набавки – продолжение  
Студиска посета на Загреб, Република Хрватска  

Загреб, 29 октомври 2009

Во рамките на проектот„ Техничка помош за зајакнување на капацитетите на Државната комисија за жалби по јавни набавки“, се реализира студиско патување на седум претставници од Државната комисија за жалби по јавни набавки, на институции кои се задолжение за функционирање и развивање на системот за јавни набавки во Република Хрватска.

Техничка помош за зајакнување на капацитетите на Државната комисија за жалби по јавни набавки  

Загреб, 08 октомври 2009

Третото продолжение на работилница на тема: „Правната заштита во системот на јавните набавки“ наменета за членовите и вработените во Државната комисија се одржа во просториите на комисијата на 8 октомври 2009 година каде што како предавачи се појавија претставниците на Државната комисија за контрола на постапките за јавни набавки од Република Хрватска. На неа беа разгледувани важноста на доказите за потврдување на способноста на економските оператори, битни повреди при постапувањето на договорните органи, како и постапување на Државната комисија по конкретни предмети.

Syndicate content