Поддршка за зајакнување на капацитетите на ДКЖЈН

Државната комисија за жалби по јавни набавки беше корисник на Проектот за Зајакнување на капацитетот на Државната комисија за жалби по јавни набавки од IPA 2008 Програмата и истиот започна со реализација на 21.06.2011 година. За да се исполнат целите и задачите од Проектот, беше именуван и експерт кој ќе ги реализира сите предвидени активности од конкретниот Проект во текот на 2011 година. Со Проектот за Зајакнување на капацитетот на Државната комисија за жалби по јавни набавки од IPA 2008 Програмата беа планирани и определени мерки за зајакнување на Државната комисија за жалби по јавни набавки. Низа на активности кои беа предвидени се реализираа во текот на 2011 година. Активностите не беа насочени само кон зајакнување на капацитетите на Државната комисија, туку и на зајакнување на самиот Систем за јавните набавки во нашата земја.

 

Во склоп на Проектот беа организирани обуки кои ги водеше експертот г-ѓа Ева Радева (Виш експерт за јавни набавки од Р. Бугарија), а кои беа наменети за членовите и стручната служба на Државната комисија за жалби по јавни набавки. Во склоп со Проектот, се одржаа неколку обуки со сите учесници во јавните набавки, и тоа со економските оператори, договорните органи, Бирото за јавни набавки, Судиите од управните судови како и невладините организации. На одржаните обуки имаше огромен интерес од страна на учесниците, беа разменети мислења и искуства и беа разрешени голем дел од спорните прашања кои произлегуваат од секојдневната работа од областа на јавните набавки. Спроведувањето на обуките беше и во интерес на подобрување на целокупниот систем за јавни набавки, како и подобрување на системот за правната заштита.

 

Како дел од Проектот „Поддршка за зајакнување на капацитетите на Државната комисија за жалби по јавни набавки“ финансиран од Европската Унија се реализира и студиска посета во Виена, Р. Австрија во времетраење од пет дена, на која претставниците на Државната комисија за жалби по јавни набавки имаа можност да се запознаат со Австрискиот систем за јавни набавки, преку посета на релевантни институции кои активно се занимаваат со јавни набавки, а сето тоа во интерес на подобрување на сопствениот систем за јавни набавки.

 

Овој проект заврши со реализирање на завршна конференција која што се одржа на 01.03.2012 година.

 

Погледниги и преземиги презентациите и потребните документи од проектот "Поддршка за зајакнување на капацитетите на ДКЖЈН":


Презентации и документи (1)


Презентации и документи (2)