Закони

 

- Закон за Дополнување на Законот за јавните набавки 120/2016

 

- Закон за Изменување на Законот за јавните набавки број 27/2016

 

- Закон за јавните набавки (пречистен текст – работна верзија, јуни, 2015 година)

 

- Измени на Законот за јавните набавки 78/15

 

- Пречистен текст на Законот за јавните набавки 27/15

 

- Закон за јавни набавки - (Пречистен текст) број 24/2013

 

- Закон за изменување и дополнување на законот за јавни набавки број 15/2013

 

- Закон за изменување и дополнување на законот за јавни набавки број 185/2011

 

- Закон за изменување и дополнување на законот за јавни набавки број 53/2011

 

- Закон за изменување и дополнување на законот за јавни набавки број 97/2010

 

- Закон за изменување и дополнување на законот за јавни набавки број 130/2008

 

- Закон за јавни набавки број 136/2007

 

- Законот за концесии и јавно приватно партнерство број 215/2015

 

- Закон за дополнување на законот за концесии и јавно приватно партнерство 104/15

 

- Закон за дополнување на законот за концесии и јавно приватно партнерство 33/15

 

- Закон за изменување и дополнување на законот за концесии и јавно приватно партнерство 144/14

 

- Закон за концесии и јавно приватно партнерство број 6/2012