КОНТАКТДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ

 

Бул.„Илинден“63а

1000 Скопје, Република Македонија

Телефон: 02 3251 251

Факс: 02 3251 250

e-mail: dkzjn@gs.gov.mk

 

 

Одговорно лице за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

 

Драгица Куноска

Tелeфон. 02/3251-258

Факс: 02/3251-250

dragica.kunoska@gs.gov.mk

 

 

 

Овластено лице за постапување по претставките и предлозите

 

Влатко Настов

Телефон: 02/3251-260

Факс: 02/3251-250

vlatko.nastov@gs.gov.mk