С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат сите економски оператори и договорни органи дека на ден 31.12.2018 година приемот на странки, жалби и документација во архивата на Државната комисија за жалби по јавни набавки ќе се врши до 13 часот.