Контакт

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ

 

Бул.„Илинден“63а

1000 Скопје, Република Македонија

 

 

Телефон: 02 3251 251

Факс: 02 3251 250

e-mail: dkzjn@gs.gov.mk

 

 

Одговорно лице за посредување при остварувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

 

Савка Нејковска Тасева - Советник за решавање по жалби за јавни набавки од државни органи

Tелeфон. 02/3251-264

Факс: 02/3251-250

savka.nejkovska@gs.gov.mk

 

 

Овластено лице за постапување по претставки и предлози

 

Зоран Трајановски – Раководител на сектор за логистика, финансиски прашања, информатички системи и човечки ресурси

Телефон: 02/3251-267

Факс: 02/3251-250

zoran.trajanovski@gs.gov.mk

 

 

Офицер за заштита на лични податоци

 

Ирена Шумкоски - Советник за решавање по жалби за концесии и јавно приватно партнерство

Телефон: 02 3-251-259

Факс: 02/3251-250

irena.sumkoski@gs.gov.mk