Контакт

Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен


ул.„Даме Груев“ бр.3 блок 2 локал 5


1000 Скопје,
Република Македонија

телефон: +389(0)2 3211-343