Документи
Програма за работа на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2016 година

 

Стратешки план на Државната комисија за жалби по јавни набавки 2016 година

 

Годишен извештај на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2015 година

 

Правилник за систематизација на работните места на Државната комисија за жалби по јавни набавки


Правилник за внатрешна организација на Државната комисија за жалби по јавни набавки


Деловник за начинот на работење и одлучување на Државната комисија за жалби по јавни набавки

Стратешки план за Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2015 година

Програма за работа на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2015 година

Годишен извештај на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2014 година

Годишен извештај на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2013 година

Програма за волонтирање во Државната комисија

Годишен извештај на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2012 година

Годишен извештај на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2011 година


Годишен извештај на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2010 година


Годишен извештај на Државната комисија за жалби по јавни набавки за 2009 година


Извештај за период од 26.11.2008 година до 31.03.2009 година

Стратешки план на државната комисија за жалби по јавни набавки 2014-2016


Политика за квалитет