Почитувани посетители, Добредојдовте на интернет страницата на Државната комисија за жалби по јавни набавки  


Искрено се надеваме дека овде ќе ги пронајдете сите информации за спознавање на системот за правна заштита во постапките за доделување на договори за јавни набавки, концесии и јавно приватно партнерство во Република Македонија.

 

Со цел да се хармонизира системот на јавните набавки во Република Македонија со правниот систем на Европската Унија (acquis communautaire), а сето тоа во насока на приближување на Република Македонија кон Евро – атланските интеграции, основана е Државната комисија за жалби по јавни набавки.

 

Државната комисија е самостоен државен орган со својство на правно лице кое работењето и одлучувањето ги има уредено со Деловник. Државната комисија е составена од претседател и четири членови - именувани од Собранието на Република Македонија кои функцијата ја извршуваат професионално за период од пет години. Државната комисија има и стручна служба во која вработените имаат статус на административен државен службеник.

 

Мисија на Државната комисија е да обезбеди брза, oбјективна и ефикасна правна заштита во постапките за доделување договори за јавни набавки, концесии и јавно приватно партнерство. Правната заштита е достапна во сите фази на постапката, од објавата на огласот до доделувањето на договорот за јавна набавка.

 

Вашите коментари и предлози можeтe да ги праќате по е-пошта на адреса: dkzjn@gs.gov.mk

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ДО ДОГОВОРНИ ОРГАНИ  

 

Почитувани,

 

Ве известуваме дека со оглед на тоа што претседателот на Собранието на Република Македонија донесе Решение за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија (Службен весник на Р.М. бр.75 од 15.04.2016 година), при објавувањето на огласите за јавни набавки, концесии и јавно приватно партнерство, а до завршување на изборот на пратениците во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија, должни сте да постапувате согласно Мислењето на Државната комисија за спречување на корупција бр.12-262/2 од 25.01.2016 година и Мислењето на Државната комисија за спречување на корупција бр.12-262/5 од 29.01.2016 година.

 

Со оглед на горенаведеното, Ве известуваме дека при доставување на Одговор на жалба и документација од предметната набавка, должни сте да доставите извадок од Годишниот план за јавни набавки во кој е предвидена предметната јавна набавка.

С О О П Ш Т Е Н И Е  

 

Се известуваат сите економски оператори и договорни органи дека во согласност со член 224 став 11 од Законот за јавните набавки должни се до Државната комисија за жалби по јавни набавки, при доставување на жалбата, односно при доставување на одговор на жалба да достават и електронска адреса на која ќе може да им биде доставена донесената одлука од страна на Државната комисија.

И З В Е С Т У В А Њ Е  Се известуваат договорните органи дека при вложување на жалби против решенијата на Советот за јавни набавки, потребно е жалбите истовремено да ги достават до Државната комисија за жалби по јавни набавки и до Советот за јавни набавки.

С О О П Ш Т Е Н И Е  

 

За комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост со цел укажување на помош, Државната комисија го назначи државниот службеник:

 

Савка Нејковска Тасева

Телефон: 02 3251-263

факс : 02 3251-250

Syndicate content